Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Řádná valná hromada,

se koná 28. června 2019 od 14 hodin v sídle f. NATURA  DK, a.s.

Adresa : Nový Bydžov, PSČ 504 01, ulice Turkova čp. 1338

Představenstvo akciové společnosti NATURA DK, a.s.

se sídlem Turkova 1338, Nový Bydžov, PSČ 504 01, IČ: 25291661,

zápis v OR u Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl B vložka 1829

svolává

v souladu s ustanovením stanov společnosti

řádnou valnou hromadu,

která se uskuteční 28. června 2019 od 14 hodin v sídle firmy NATURA  DK, a.s.

Adresa : Nový Bydžov, PSČ 504 01, ulice Turkova čp. 1338

  Pořad jednání:

Zahájení valné hromady a kontrola usnášení schopnosti valné hromady

  1. Volba orgánů valné hromady a schválení jednacího řádu
  2. Zpráva představenstva o výsledku hospodaření, podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a podnikatelského záměru na rok 2019
  3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky včetně výroku auditora, její vyjádření k rozdělení zisku a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
  4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
  5. Určení auditora k ověření účetní závěrky pro rok 2019
  6. Diskuze –  závěr

Návrh usnesení k bodu programu 1. Valná hromada volí orgány valné hromady a to předsedu ŘVH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů a schvaluje jednací řád

Odůvodnění. Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti schvaluje jednací řád,

který upravuje technický a organizační průběh valné hromady a volí orgány valné hromady

Návrh usnesení k bodu programu 2. Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o

podnikatelské činnosti, výsledku hospodaření za rok 2018, stavu majetku a výhledu na rok 2019

Odůvodnění. Zpráva představenstva poskytuje akcionářům informaci o činnosti akciové společnosti v roce 2018, účetní závěrce za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018

Návrh na usnesení k bodu 3. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2018, k výroku auditora, k návrhu rozdělení zisku za rok 2018 a vyjádření

ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

Odůvodnění. Zpráva dozorčí rady poskytuje akcionářům informaci o její činnosti a

vyjadřuje se k předloženým zprávám představenstva

Návrh usnesení k bodu 4. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 a

rozhoduje, že hrubý zisk společnosti za rok 2018 bude rozdělen dle předloženého návrhu představenstva

Odůvodnění. Rozhodnutí je v kompetenci valné hromady a účetní závěrka dle výroku auditora podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů včetně

výsledku hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2018

 Návrh usnesení k bodu 5. Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společnosti NATURA DK, a.s. Ing. Hanou Kučerovou, bydliště Březová, Sklářská 82, číslo oprávnění 1451                                        

 Odůvodnění. Valná hromada určuje auditora v souladu se zákonem č.93/2009 Sb. v plném znění.

 

Další informace pro akcionáře

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 28.6. 2019, to znamená , že valné hromady

se mohou zúčastnit a na ní vykonávat hlasovací právo akcionáři mající zaknihované akcie na jméno, kteří jsou zapsání v centrální evidenci cenných papírů vedené Centrálním depozitářem k rozhodnému dni.

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady 28.6.2019 v době od 13:00 hodin v místě konání ŘVH. Akcionář se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce též plnou mocí k zastupování na této valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Statutární zástupce akcionáře – právnické osoby vedle toho musí prokázat oprávnění jednat za tohoto akcionáře výpisem z obchodního rejstříku/ne starší tři měsíců/ nebo jiného obdobného registru. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář. Představenstvo upozorňuje akcionáře, že řádná účetní závěrka, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva o podnikatelské činnosti jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 14,00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení v souladu s ustanovením § 408 odst.2 zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo společnosti NATURA  DK, a.s