Aktuality

Valná hromada NATURA DK, a.s.

Představenstvo akciové společnosti

NATURA DK, a.s.

 

se sídlem Turkova 1338, Nový Bydžov, PSČ 504 01

IČ:25291661, zápis v OR u Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl B vložka 1829

 

svolává

v souladu s ustanovením stanov společnosti

 

řádnou valnou hromadu,

 

která se uskuteční 8. června 2024 od 14 hodin v sídle firmy NATURA  DK, a.s.

Adresa : Nový Bydžov, PSČ 504 01, ulice Turkova čp. 1338

 

Další informace pro akcionáře

 

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 8.6.2024, to znamená, že valné hromady se mohou zúčastnit a na ní vykonávat hlasovací právo akcionáři mající zaknihované akcie na jméno, kteří jsou zapsání v centrální evidenci cenných papírů vedené Centrálním depozitářem k rozhodnému dni.

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady 8.6.2024 v době od 13:00 hodin v místě konání ŘVH. Akcionář se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce též plnou mocí k zastupování na této valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Statutární zástupce akcionáře – právnické osoby vedle toho musí prokázat oprávnění jednat za tohoto akcionáře výpisem z obchodního rejstříku/ne starší tři měsíců/ nebo jiného obdobného registru. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář. Představenstvo upozorňuje akcionáře, že řádná účetní závěrka, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva o podnikatelské činnosti jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení v souladu s ustanovením § 408 odst.2 zákona o obchodních korporacích.

 

Představenstvo společnosti NATURA  DK, a.s.